UOMOMODAMAG • FREDERIK WOLOSZYNSKI PH: MIKKEL SUPPRAS ...